Skip to content
Home - Blog - Milieu en mobiliteit: syndicale prioriteit in Waalse bedrijven

Milieu en mobiliteit: syndicale prioriteit in Waalse bedrijven

Een enquête van RISE over het sociaal overleg in Waalse bedrijven over milieu- en mobiliteitskwesties leverde enkele interessante resultaten op: maar liefst 90% van de vakbondsafgevaardigden die de enquête invulden gaven aan milieu belangrijk of heel belangrijk te vinden. Ook mobiliteit staat hoog op de syndicale agenda (80%). Veelal blijkt het gebrek aan interesse bij de werkgever de grootste drempel om rond die thema’s te werken.

Meer dan 50% van de respondenten zegt dat milieu- en mobiliteitskwesties van weinig of geen belang zijn voor hun werkgever. Vaak blijkt de financiële gezondheid van het bedrijf een grote rol te spelen: bedrijven die het beter doen op dat vlak zijn ook meer geneigd om milieuthema’s bespreekbaar te maken. Bedrijven waarvan werkgevers aangeven dat milieu voor hen een belangrijk thema is plaatsen milieu en mobiliteit ook vaker op de agenda van het syndicaal overleg. 

Ook een gespannen sociaal klimaat of en gebrek aan belangstelling of tijd van de preventieadviseur worden aangegeven als belangrijke obstakels. In slechts 13% van de bedrijven werd geen enkele hindernis gedetecteerd.

“Bij meer dan 50% van de werkgevers zijn milieu en mobiliteitskwesties van geen belang”RESULTATEN ENQUÊTE ‘ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ’

44% van de respondenten gaven aan dat milieuwetgeving de belangrijkste stimulans is om rond het thema te werken. Maar ook het imago van het bedrijf speelt hier een belangrijke rol (38%), op de voet gevolgd door druk vanuit de vakbonden (35%).* 

Een andere belangrijke vaststelling is dat bedrijven waar vaker syndicaal overleg rond milieu en mobiliteit plaatsvindt vaak werken met een persoon die intern verantwoordelijk is voor het thema. In dergelijke bedrijven zien we meer initiatief van zowel werkgever als vakbondsafgevaardigden. Voor bepaalde bedrijven is een interne milieucoördinator op dit moment al verplicht, maar een uitbreiding van de wetgeving om een interne milieuverantwoordelijke in meer gevallen op te leggen lijkt aangewezen.

Ook opleiding van vakbondsafgevaardigden kan een sleutelrol spelen in dit verhaal: ervaren vakbondafgevaardigden tonen meer initiatief rond het milieuthema dan pas verkozenen. 

SYNDICALE PRIORITEITEN

De enquête bracht ook aan het licht waarom werknemersafgevaardigden rond het thema werken. Als belangrijkste motivatie wordt ‘verbetering van de arbeidsomstandigheden’ (58%) opgegeven. Maar ook telkens 45% van de respondenten gaf aan dat ‘de planeet veiligstellen voor de toekomstige generaties’ en ‘naleven van de milieuwetgeving’ de belangrijke motivatoren zijn.

Specifieker binnen het milieuthema zien we dat de afvalproblematiek als belangrijkste thema naar voor wordt geschoven (bovenaan de lijst met prioriteiten bij 55% van de respondenten). Op de 2e plaats komt geluidsreductie (41%), gevolgd door rationeel energiebeheer en energie-efficiëntie (40%). Luchtkwaliteit en hernieuwbare energie vervolledigen de top 5 met telkens ongeveer 25%. 

Image

Rond mobiliteit wordt de ontwikkeling van de parking met een plaats voor veilige fietsenstallingen en gereserveerde plaatsen voor carpoolers als het belangrijkste strijdpunt gezien (43%). Dekking van de kosten van het openbaar vervoer (39%) is ook een belangrijk aandachtspunt, gevolgd door alternatieven voor de bedrijfswagen en bevorderen van fietsen en wandelen als actieve modi binnen het woon-werkverkeer (telkens ongeveer 30% van de respondenten).

Image

Rond mobiliteit wordt de ontwikkeling van de parking met een plaats voor veilige fietsenstallingen en gereserveerde plaatsen voor carpoolers als het belangrijkste strijdpunt gezien (43%).

Er is dus zeker een draagvlak en vraag naar meer en beter openbaar vervoer en stimulerende maatregelen voor carpoolen of andere vormen van gemeenschappelijk vervoer.

Links (franstalig):

*Bij de vermelding van de percentages merken we op dat de som van de percentages hoger ligt dan 100%. Dit komt doordat de respondenten telkens meerdere keuzes konden aanduiden