Skip to content

Historiek

Reset .Vlaanderen (toen nog Arbeid & Milieu vzw) is in 1987 opgericht als overlegplatform tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. Gedurende de jaren verdween de functie als overlegplatform naar de achtergrond en ontwikkelde de organisatie haar eigen expertise en activiteiten.

Beeld: Vecstock

1985: Werkgroep Arbeid & Milieu ziet het levenslicht

In 1985 ontstond binnen het toenmalige Elcker-Ik (tegenwoordig Peperfabriek) een werkgroep ‘Arbeid & Milieu’. Een aantal mensen uit de vakbonden, de sociale en milieubeweging voelden de nood om regelmatig samen te komen om thema’s te bespreken waarbij de pijlers ‘Arbeid’ en ‘Milieu’ elkaar raakten. De werkgroep was op dat moment vooral een informele en weinig gestructureerde ontmoetingsplaats, maar de zaadjes voor de huidige organisatie Arbeid & Milieu waren gezaaid.

1987 – 2021: Arbeid & Milieu als zelfstandige vzw en de opkomst van het Transitienetwerk Middenveld

Al snel kwam de werkgroep tot de vaststelling dat de thematiek voldoende leefde om een vzw op te richten als een op zichzelf staande organisatie, met aparte statuten en personeel. De missie van A&M bestond erin contact en begrip tussen de vakbonden en de milieubeweging te bevorderen. De focus lag in deze beginperiode dan ook sterk op overleg tussen beide partijen en het organiseren van vormingen.

In 2007 werd een nieuwe missie en visie goedgekeurd, de hierbij horende strategie focuste op de speerpunten oveleg, informeren & sensibiliseren en onderzoek. 

Gaandeweg verdween het informele overleg tussen vakbonden en milieubeweging binnen de structuur van Arbeid & Milieu. Niet noodzakelijk omdat de nood hieraan wegviel, hoewel vakbonden en milieubeweging steeds meer naar elkaar toegroeien, maar vooral omdat er nieuwe spelers zoals het Transitienetwerk Middenveld (opgericht in 2010) deze functie op zich nemen. Ook A&M is binnen het transitienetwerk actief.

A&M groeide gestaag verder uit tot een organisatie die een eigen werking uitbouwde rond de transitie naar een rechtvaardige en groene economie. Waar Arbeid & Milieu zich vooral focuste op tewerkstelling en economie zette Transitienetwerk Middenveld meer in op de rol van burgers.  In de schoot van TNM ontstonden een aantal thematische werkgroepen (rond mobiliteit, energie, voeding, circulaire economie, …) waar ook de partners van A&M aan tafel zaten. 

2021 – nu: Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld bundelen de krachten en worden Reset.Vlaanderen

A&M en TNM stelden al snel vast dat hun werkingen heel gelijklopend waren, los van de focus die iets verschilde. Zowel qua partners als inhoudelijke missie waren voldoende aanknopingspunten om de meerwaarde van een fusie in te zien. Het is vanuit dat inzicht dat Reset.Vlaanderen in februari 2021 werd opgericht, uit de fusie van beide organisaties. Reset.Vlaanderen wil eerlijke transitie op de kaart zetten in Vlaanderen, en samen met haar partnerorganisaties een verbindend verhaal schrijven. ACV, Vlaams ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en beweging.net bundelen de  krachten om de de transitie richting een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen te versnellen. Het netwerk wil oplossingen creëren die sociale, economische en ecologische uitdagingen verbinden.

Ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een breed netwerk van middenveldorganisaties.