Skip to content

Green Deal Deelmobiliteit en wonen

Hoe brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis? Dat is de vraag waar lokale besturen en de vastgoedsector zich binnen de Green Deal Deelmobiliteit en wonen over buigen. Reset.Vlaanderen engageert zich binnen deze Green Deal om webinars te organiseren, een transitie-arena rond het thema op te richten en aandacht te schenken aan deelmobiliteit binnen de Just Transition Scan.

Uitdaging

Deelmobiliteit is een essentiële schakel in een duurzame modal shift. Door het aantal privéwagens te reduceren – en daarmee ook de nood aan weg- en parkeerinfrastructuur – krijgen we met z’n allen meer ruimte. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen sneller gebruik maken van duurzame alternatieven dan van de privéwagen?

De deal

Via deze Green Deal willen we vanaf 2027 de langdurige implementatie van (elektrische) deelmobiliteit in woonomgevingen een evidentie maken voor lokale overheden en projectontwikkelaars. Hierdoor kunnen alle buurtbewoners mobiel zijn in een kwalitatieve leefomgeving met een efficiënt gebruik van de (publieke) ruimte. We verwezenlijken deze missie door het uitvoeren van positieve experimenten en onderzoek, via actieve kennisuitwisseling en met een focus op de gedeelde belangen.

Doelstellingen

De Green Deal Deelmobiliteit en wonen heeft zes algemene en twintig concrete doelstellingen. 

De zes algemene doelstellingen zijn:

  1. Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen diverse stakeholders (o.a. lokale overheden, aanbieders van gedeelde mobiliteit, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, kennisinstellingen, enz.
  2. De toegang tot gedeelde mobiliteit verhogen in bestaande woonomgevingen en nieuwbouwprojecten in Vlaanderen.  
  3. Het in kaart brengen van juridische en praktische obstakels die een succesvolle integratie van gedeelde mobiliteit in woonomgevingen bemoeilijken.
  4. Het aantal (actieve) gebruikers van gedeelde mobiliteit in Vlaanderen verhogen  
  5. De bekendheid van het concept gedeelde mobiliteit in Vlaanderen verhogen 
  6. Het aanbod van elektrische deelmobiliteit in bestaande woonomgevingen en nieuwbouwprojecten in Vlaanderen verhogen.

Bekijk hier de 20 concrete doelstellingen.

Rol Reset.Vlaanderen

Binnen deze Green Deal engageert Reset.Vlaanderen zich om

  1. Twee webinars te organiseren rond het thema ‘deelmobiliteit en kwetsbare groepen’. Eén wordt gericht naar beleidsmedewerkers van lokale overheden en partnerorganisaties van Reset.Vlaanderen en een tweede naar de ondertekenaars van de Green Deal (Green Deal academy).
  2. Aandacht te schenken aan het thema in haar communicatie.
  3. Een transitie-arena op te richten rond mobiliteit, met aandacht voor het thema ‘deelmobiliteit in de woonomgeving.
  4. Het thema thema ‘deelmobiliteit in de woonomgeving’ op te nemen in haar Just Transition Scan, waarin de geleerde lessen vanuit de Green Deal worden meegenomen.

Initiatiefnemers 

Initiatiefnemers van deze Green Deal zijn Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)External websiteBeroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS)External websiteNetwerk Duurzame MobiliteitExternal website en Autodelen.netExternal website. Zij nodigen je uit om deel te nemen en de Green Deal mee te ondertekenen.