Skip to content
Home - Blog - Stikstofprobleem in de veeteelt smeekt om systeemaanpak

Stikstofprobleem in de veeteelt smeekt om systeemaanpak

In Vlaanderen woedt volop de discussie over de uitwerking van PAS, de ‘programmatorische aanpak stikstof’. Daarmee wil men de stikstofuitstoot van onder andere de (intensieve) veeteelt verminderen. 

Voedsel Anders, Bioforum en ABS vrezen echter dat de kleinere (bio)landbouwers hier de dupe zullen worden van verplichte investeringen in ‘amoniakemissie-arme (AEA)-stallen die via technische oplossingen de ammoniakuitstoot terugdringen. In de praktijk betekent dit meestal ook schaalvergroting. Lees: meer dieren en dus nog meer stikstofproductie. De kleine boeren worden op die manier met een financiële kater van jewelste opgezadeld en velen zullen hun bedrijf noodgedwongen moeten stoppen. Nochtans vormen precies deze (kleine) familiale (bio)bedrijven eerder een deel van de oplossing,  dan dat ze bijdragen aan het probleem. De efficiëntie van dit soort end-of-pipe technologische oplossingen wordt bovendien sterk in vraag gesteld.

“De efficiëntie van de voorgestelde end-of-pipe technologische oplossingen wordt sterk in vraag gesteld.”

Nederlands praktijkonderzoek wijst uit dat de reducties via deze technieken (veel) minder groot zijn dan berekend via een theoretisch model. ’Vele miljoenen die nu geïnvesteerd werden in emissiearme vloeren lijken op weggegooid geld’, aldus Wim De Vries, hoogleraar en stikstofdeskundige aan Wageningen University in een interview voor Avro Tros Nederland. Nederlandse rechters houden vergunningen tegen die zich voor hun stikstofreductie baseren op technische maatregelen zoals AEA -stalsystemen.

Image

(Kleine) familiale (bio)bedrijven vormer eerder een deel van de oplossing, dan dat ze bijdragen aan het probleem. Foto: copyright Teja De Prins.

Voedsel Anders vat het in haar opiniestuk treffend samen: 

“Het dreigt stil te worden op het platteland. Binnenkort horen we misschien alleen nog luchtwassers en vracht­wagens met veevoeder of vetgemeste dieren die voorbij denderen.”

De sector roept dan ook op tot een holistische aanpak van het probleem, waarbij ingezet wordt op een multidisciplinaire aanpak voor de verschillende uitdagingen met betrekking tot  onze voedselproductie : 

  • We hebben nood aan veel meer onderzoek naar nature based solutions. We weten dat agro-forestry, of het toevoegen van bijvoorbeeld compost aan de mest relevante stikstofemissiereducties realiseert, maar er is te weinig onderzoek om hier concrete reductiecijfers op te kunnen plakken.
  • Er wordt niet ingezet op een systeemaanpak. Natuurgebieden hebben ook te kampen met pesticiden, verdroging, nitraat, enz. Oplossingen hiervoor zijn alleen doeltreffend vanuit een systeemaanpak waarbij men de moed heeft om brongerichte oplossingen voor te stellen.
  • Het grote probleem is dat we stikstof importeren in de vorm van veevoeders (zoals soja uit Zuid-Amerika) en kunstmeststoffen. We moeten absoluut naar grondgebonden systemen en gesloten kringlopen waarbij input en output in balans is.

Meer info vind je in dit opiniestuk van Voedsel Anders en de open brief van Bioforum en ABS.