Skip to content
Home - Blog - Een klimaatrobuust woonlandschap: verdichten en herverdelen

Een klimaatrobuust woonlandschap: verdichten en herverdelen

In dit hoofdstuk uit het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” van denktank Minerva, legt Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester) uit dat de manier waarop we wonen in Vlaanderen een enorme impact heeft op milieu en klimaat, waarbij de kosten en baten volledig uit evenwicht zijn.

Daarom moeten we onze bebouwde omgeving herdenken: verdichten, in steden, stadsranden en nabij knooppunten van openbaar vervoer, maar op zo’n manier dat ook de lusten en lasten solidair gedragen worden. Het is dan ook belangrijk in te zetten op een groter, kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod woningen in die kernen. Het versnipperde grondeigendom, vaak in handen van individuele eigenaars, maakt dit echter een bijzonder moeilijke opgave.

“Om betaalbaarheid van wonen en de nodige aanpassingen van dat woonpatrimonium ook op lange termijn te garanderen, moeten we durven na te denken over een tegengewicht voor de private markt en inzetten op meer publieke huisvesting, een grotere huurmarkt en meer diverse, gemengde vormen van eigenaarschap.”

Om de noodzakelijke verdichting en de aanpassing van ons bestaande woonpatrimonium aan de nieuwe normen en veranderende noden op een efficiënte manier aan te pakken, en daarbij ook inclusief en betaalbaar te maken, zijn daarom twee strategieën aangewezen: van een aanpak van de bebouwde omgeving op perceelsniveau naar een aanpak op wijkniveau met collectievere woonvormen, en werk maken van een diverser aanbod aan opdrachtgevers- en eigenaarsmodellen, als tegenwicht voor de dominantie van de private vastgoedmarkt.

Lees hier het hoofdstuk van Julie Mabilde

Image

Julie Mabilde is adviseur en projectleider bij het Team Vlaams Bouwmeester, waar ze het ontwerpend onderzoek coördineert binnen het platform ‘Labo Ruimte’, een samenwerking tussen Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving, en externe partners, en publieke opdrachtgevers adviseert rond ruimtelijke en architecturale vraagstukken.