Lunchlezing: Fit for 55: kansen en valkuilen op weg naar een eerlijke transitie in Europa / Lunch lecture fit for 55: opportunities and pitfalls on the road to a fair transition in Europe

Lunchlezing Fit for 55: kansen en valkuilen op weg naar een eerlijke transitie in Europa

(EN below)

Woensdag 23 maart 2022, 12u

Reset.Vlaanderen en Denktank Minerva nodigen je graag uit voor een lunchlezing rond ons onderzoeksproject over de kansen en valkuilen voor sociale rechtvaardigheid in het ‘Fit for 55’-pakket..

Het ‘Fit for 55’-pakket is een beleidspakket voorstellen met betrekking tot het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Het doel? De netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met tenminste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. 

Klimaatbeleid is vaak onrechtvaardig gezien dit beleid zwaarder doorweegt op het inkomen van de meest kwetsbaren. Arme huishoudens besteden enerzijds een groter deel van hun inkomen aan energie-intensieve goederen zoals voedsel, maar hebben anderzijds minder de mogelijkheid te investeren in energiebesparende alternatieven of  hoogwaardige duurzame materialen. 

Het ‘Fit for 55’-pakket onderschrijft deze bezorgdheden en probeert de bescherming van de meest kwetsbaren mee te nemen in het vooropgestelde beleid. Sterker nog, ‘leave no one behind’ is de centrale doelstelling van het pakket en een reeks voorstellen moet dan ook tegemoet komen aan energie-armoede, werkloosheid en verlies aan mobiliteit bij lage en middeninkomensgroepen.

De lidstaten moeten dit pakket echter nog afkloppen, en voor dit gebeurt, kan er nog veel veranderen.  Juist omdat alles nog op losse schroeven staat, is het belangrijk dat de betrokken partijen geïnformeerd en betrokken zijn bij het afkloppen en uitvoeren van dit historisch pakket. De studie moet resulteren in een reeks beleidsaanbevelingen en prioriteiten, die voor en door het middenveld naar nationale en Europese beleidsmakers uitgedragen kunnen worden.

Praktisch

 • @Reset.Vlaanderen, zaal La Salle (Tweekerkenstraat 47, Brussel)
 • Datum: Woensdag 23 maart 2022 om 12u
 • Lunch wordt voorzien door Reset.Vlaanderen 
 • ! De lunchlezing is in het Engels, er is geen vertaling voorzien

Programma

 • 12u: welkom & lunch
 • 12u15: introductie door Benjamin Denis (IndustriAll Europe)
 • 12u35: Presentatie van de studie door Louise Hoon
 • 13u: Groepsdiscussie en netwerkmoment.  
 • 13u30: Einde

Lunch lecture fit for 55: opportunities and pitfalls on the road to a fair transition in Europe

Reset.Vlaanderen and Denktank Minerva would like to invite you to a lunch lecture about our research project on the opportunities and pitfalls for social justice in the ‘Fit for 55’ package.

The ‘Fit for 55′ package is a policy package of proposals related to the EU’s climate, energy, land use, transport and tax policies. The target? Reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990.

Climate policy is often unjust as this policy weighs more heavily on the income of the most vulnerable. On the one hand, poor households spend a larger part of their income on energy-intensive goods such as food, but on the other, they have less opportunity to invest in energy-saving alternatives or high-quality sustainable materials.

The ‘Fit for 55’ package endorses these concerns and tries to include the protection of the most vulnerable in the proposed policy. In fact, ‘leave no one behind’ is the central objective of the package and a series of proposals should therefore address energy poverty, unemployment and loss of mobility among low and middle income groups.

However, the Member States still have to knock on this package, and a lot can change before this happens. Precisely because everything is still in doubt, it is important that the parties involved are informed and involved in the knock-on and implementation of this historic package. The study should result in a series of policy recommendations and priorities that can be disseminated to national and European policymakers for and by civil society.

 • @Bond Beter Leefmilieu, room La Salle (Tweekerkenstraat 47, Brussel)
 • Date: Wednesday 23 March 2022 at 12 pm
 • Lunch  will be provided by Reset.Vlaanderen 

Programme: 

 • 12h: Welcoming & lunch 
 • 12h15: Introduction by Benjamin Denis (IndustriAll Europe)
 • 12h30: Presentation of the study by Louise Hoon
 • 13h:  Group discussion, and networking moment 
 • 13h30: End 

Date

mrt 23 2022
Expired!

Time

12:00 - 13:30

Location

Reset.Vlaanderen
Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
Inschrijven / Register

Reset.Vlaanderen vzw

Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

info@reset.vlaanderen
02/ 325 35 00

IBAN: BE35 5230 8087 4837
BTW-nr: BE 0434 032 240

Contactpagina

Privacyverklaring

Nieuwsbrief

VOLG ONS

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram